fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Senohrabská beseda

Pokud máte chuť nás podpořit, popř. se podílet na našich aktivitách, kontaktujte nás uvedených tel. číslech, e-mailu či přímo osobně.

Adresa

Školní 378, 251 66 Senohraby

Telefon

603 954 553

Senohrabská beseda, z.s.

IČO: 43751547 | číslo účtu: 282 349 277/0300

  • Alexandra Kloužková
  • 607 621 760
  • Marcela Matušková
  • 603 954 553
  • Jana Vrbová
  • 776 103 205

O nás

Senohrabská beseda byla založena jako občanské sdružení v posametové době r. 1990. Původcem myšlenky založit Senohrabskou besedu byl Jiří Valenta. Již v osmdesátých letech vymyslil a realizovat řadu letních kulturních podniků (např. Senohrabská strašidla). Zakládajícími členy podle zápisu ustavující schůze byli Dr. Karel Krasnický, manželé Tomkovi, paní Eva Pangrácová a manželé Bláhovi. Prvním předsedou byl zvolen pan učitel Jaromír Palouček. Od počátku působení Senohrabské besedy bylo její hlavní náplní pořádání různých akcí jako jsou představení, výstavy, soutěže, kurzy, přednášky, společenské zábavy, výlety, zájezdy, ochrana přírodního bohatství regionu atd. Senohrabská beseda se pak na nějakou dobu odmlčela nebo své akce konala pod hlavičkou obecního úřadu. V současné době se vrací na „volnou nohu“.

Připravujeme

Pohádkování 2023
Stanovy spolku Senohrabská beseda, z. s.
Senohrabská beseda, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Senohrabská beseda, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Senohrabech, na adrese, Školní 378,
PSČ 251 66.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je sdružování stálých i přechodných obyvatel, rodáků a přátel obce Senohraby, aby rozvíjeli kulturní a společenský život obce, jakož i přátelské sousedské vztahy a obecnou vzájemnou informovanost.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a)    pořádání různých forem kulturních produkcí jako jsou představení, výstavy, soutěže, kurzy, přednášky, společenské zábavy, výlety, zájezdy, apod.,

b)    ochrany přírodního bohatství regionu a ovlivňování přístupu místní správy i veřejnosti k otázkám životního prostředí,

c)    pořádání různých aktivit pro děti např. kroužky, dětské tábory,

d)    pořádání besed s občany na nejrůznější témata,

e)    vydávání zpravodaje, informativních materiálů, drobných místních publikací, popř. provozování webových stránek,

f)    podporování obecně prospěšných akcí pořádaných jinými uskupeními a spolky orientovanými především na děti a mládež,

g)    podpory základní i mateřské školy včetně spolupráce na jejich mimoškolních aktivitách

h)    zřizování finančních fondů pro potřeby spolku tak, aby se vytvářely předpoklady k řešení větších kulturních projektů.

Čl. IV

Členství ve spolku

1.    Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2.    Člen spolku má právo:

a)    účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)    volit předsedu spolku,

c)    předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d)    podílet se na praktické činnosti spolku.

3.    Člen spolku má povinnost:

a)    dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)    aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c)    aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4.    Členství ve spolku zaniká:

a)    doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b)    úmrtím člena,

c)    zánikem spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5.    Seznam členů spolku je veřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6.    Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)    členská schůze,

b)    předseda.

 

 

Čl. VI

Členská schůze

1.    Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)    schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)    volí předsedu a odvolává jej,

c)    schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d)    určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e)    schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f)    rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g)    rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h)    rozhoduje o zániku spolku.

2.  Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

 

3.    Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději čtrnáct dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4.    Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5.    Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6.    Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7.    O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

 

Čl. VII

Předseda

1.    Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2.    Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

3.    Předseda je povinen:

a)    svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b)    vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)    archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d)    jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.